Memorial Artwork  

 BACK    NEXT 

Page: 1/1
Apostle Iakovos the Alfaios
Twelve Busts of Apostles